null

Dodatek osłonowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że kwota należnego świadczenia obniży się o kwotę przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu. Minimalna kwota wypłacanego dodatku wynosi 20 zł. Poniżej 20 zł dodatek osłonowy nie przysługuje.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość dodatku osłonowego rocznie

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego są: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków[1] dodatek wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4-5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Termin składania wniosku

Wniosek można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu nie zostaną rozpatrzone.

Miejsce złożenia wniosku

 • w urzędzie:

Złóż wniosek w Wydziale Obsługi Mieszkańców (ul. Modlińska 197), w poniedziałek w godz. 8-18, wtorek – piątek w godz. 8 – 16.

 • elektronicznie:

Wypełnij wniosek oraz dołącz załączniki za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 • listownie:

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

ul. Modlińska 197

03-122 Warszawa

Wysokość dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego

 • dla wniosków złożonych między 1 stycznia a 31 lipca 2022 r. - uwzględnimy dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku;
 • dla wniosków złożonych między 1 sierpnia a 31 października 2022 r. – uwzględnimy dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku.

Terminy wypłat

Świadczenie wypłacimy w dwóch ratach, gdy otrzymamy wniosek do 31 stycznia 2022. Po tym terminie świadczenie wypłacimy jednorazowo.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji. Informację o przyznaniu dodatku wyślemy na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Nieodebrana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje jego wypłaty.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Wniosek dostępny jest na stronie warszawa19115.

 

[1] art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków