null

Konta bankowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Każdy płatnik opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma nadany indywidualny numer rachunku bankowego. 

Uwaga! Każdy płatnik podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, opłat za wieczyste użytkowanie gruntu ma nadany indywidualny numer rachunku bankowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Citi Handlowy), na który powinien wpłacać należność.

92 1030 1508 0000 0005 5002 1005 wpłaty z tytułu:

 • opłat za najem i dzierżawę nieruchomości
 • opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
 • opłat za nabycie nieruchomości (gruntu)
 • opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • opłat za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
 • zajęcia pasa drogowego
 • opłaty za specyfikację przetargową

26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 (Centrum Obsługi Podatnika) wpłaty z tytułu: 

 • podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych

93 1030 1508 0000 0005 5000 3236 wpłaty z tytułu:

 • rozliczenia kosztów związanych z ochroną środowiska
 • opłat przedsiębiorstw za usunięcie drzew
 • kary za wycięcie drzew bez decyzji

02 1030 1508 0000 0005 5000 3031 wpłaty z tytułu:

 • kaucja gwarancyjna
 • wadia

05 1030 1508 0000 0005 5000 3074 wpłaty z tytułu:

 • opłaty komunikacyjne tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne

46 1030 1508 0000 0005 5000 3112 wpłaty z tytułu:

 • opłaty za udostępnienie danych osobowych

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 (Centrum Obsługi Podatnika) wpłaty z tytułu:

 • opłaty skarbowe

36 1030 1508 0000 0005 5105 4675 wpłaty z tytułu:

 • udostępnianie i sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego,
 • opłaty za czynności związane z prowadzeniem zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

95 1030 1508 0000 0005 5002 1048 wpłaty z tytułu:

 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja dla Urzędów Gmin dotycząca wpłat z tytułu 20% świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminom: wpłaty należy dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy Miasta Stołecznego Warszawy nr 18 1030 1508 0000 0005 5000 3228.