null

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy o naborze kandydatów na członków Białołęckiej Rady Seniorów III kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na czterech członków Białołęckiej Rady Seniorów III kadencji - czterech przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.

Białołęcka Rada Seniorów, powołana uchwałą nr V/28/2015 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 14 kwietnia 2015 r., jest zespołem o charakterze doradczym i konsultacyjnym, który działa w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Nabór kandydatów do Białołęckiej Rady Seniorów prowadzony jest od dnia ogłoszenia tj. od 5 stycznia 2022 r. do 21 stycznia 2022 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy).

W skład Białołęckiej Rady Seniorów wchodzi 11 osób, w tym:

  • czterech przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy;
  • trzech przedstawicieli wskazanych przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego;
  • dwóch przedstawicieli wskazanych przez Radę Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy;
  • dwóch przedstawicieli wskazanych przez Zarząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Kadencja Białołęckiej Rady Seniorów trwa trzy lata od dnia jej pierwszego posiedzenia. Członek Rady pełni swoją funkcję społecznie.

Członkiem Rady może zostać osoba stale zamieszkała na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat najpóźniej w ostatnim dniu głosowania. 

Zgłoszenie kandydata dokonać może grupa co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat stale zamieszkałych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. 
Zgłoszenie kandydata musi zawierać: 

  • krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów;
  • zgodę kandydata na kandydowanie;
  • zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
  • listę poparcia co najmniej 15 osób, które ukończyły 60 lat najpóźniej w ostatnim dniu głosowania zamieszkałych stale na terenie Dzielnicy, która powinna zawierać: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.

Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, jest warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru kandydatów na członka Białołęckiej Rady Seniorów. 
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z kandydowania na członka Białołęckiej Rady Seniorów.

Zgłoszenia kandydata na członka Białołęckiej Rady Seniorów należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia (do pobrania na stronie internetowej www.bialoleka.um.warszawa.pl oraz w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy Białołęka, I piętro, p.123), i dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Białołęckiej Rady Seniorów" do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Białołęka – Punkt podawczy (parter) wejście C w Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197, 03 - 122 Warszawa do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 16:00.

W przypadku zgłoszenia więcej niż czterech kandydatów, Burmistrz Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w ciągu 14 dni organizuje spotkanie wyborcze w celu prezentacji kandydatów i ustalenia ostatecznej listy kandydatów obejmującej maksymalnie dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców, które kończy się głosowaniem selekcyjnym. 
W ciągu 7 dni od spotkania wyborczego, ostateczną listę kandydatów zawierającą imię i nazwisko oraz krótkie informacje o nich, ogłasza się na stronie internetowej www.bialoleka.um.warszawa.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy. Termin i sposób głosowania na kandydatów na członków Białołęckiej Rady Seniorów zostanie podany do publicznej wiadomości w ogłoszeniu Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zamieszczonym na stronie internetowej www.bialoleka.um.warszawa.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

Kontakt: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy, pok. 123, I piętro, Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197, 03-122 Warszawa, tel. 22 443 82 45, 
e-mail: bialoleka.wor@um.warszawa.pl.
 

Załączniki: