null

Nowa edycja, nowe projekty

Drukuj otwiera się w nowej karcie
makieta przedstawiająca blokowisko, do której dostawiana jest huśtawka za pomocą ludzkiej ręki

Nowe projekty można zgłaszać od 1 grudnia – limit kosztowy dla projektu składanego na Białołęce wynosi 950.630 zł, całość budżetu obywatelskiego na Białołęce wynosi 4.753.148 zł.
Termin zgłaszania i zasady pozostają te same co w poprzedniej edycji.

To znaczy, każdy kto chce zgłosić swój pomysł do budżetu obywatelskiego musi to zrobić od 1 grudnia 2021 do 25 stycznia 2022 roku.

Projekty można składać na dwóch poziomach:

 • dzielnicowym, jeśli zadanie zgłaszane w projekcie dotyczy tylko jednej dzielnicy i pokrywa się z katalogiem zadań wykonywanych przez Urząd Dzielnicy,
 • ogólnomiejskim, jeśli zadanie zgłaszane w projekcie zlokalizowane jest na terenie kilku dzielnic i/lub nie pokrywa się z katalogiem zadań wykonywanych przez Urząd Dzielnicy.

Od poziomu, na którym będzie zgłoszony projekt, zależy liczba podpisów poparcia, która powinna być zebrana i dołączona do projektu oraz limit kosztowy dla jednego projektu:

 • dzielnicowy – poparcie 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłaszany jest projekt i limit kosztowy: 950.630 zł,
 • ogólnomiejski – poparcie 40 mieszkańców Warszawy i limit kosztowy: 6.067.849 zł.

UWAGA!!! Ze względu na panującą pandemię oraz bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców istnieje możliwość elektronicznego zbierania podpisów poparcia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Procedura podpisu projektu przez profil zaufany, dla osób, który taki profil posiadają lub chcą go założyć:

 1. Osoba chcąca poprzeć projekt uzupełnia Kartę poparcia (w załącznikach obok). Wpisuje imię i nazwisko, adres, tytuł projektu, poziom i nazwę dzielnicy, o ile jest to projekt dzielnicowy.
 2. Następnie wchodzi na stronę https://www.gov.pl/ i loguje się.
 3. Za pomocą niebieskiego przycisku podpisuje Kartę poparcia (wybiera uzupełniony dokument z dysku, podpisuje się) i pobiera podpisany dokument w formacie .xml.
 4. Przesyła podpisany dokument do autora projektu mailem lub z wykorzystaniem przycisku przy projekcie na stronie bo.um.warszawa.pl "Wyślij wiadomość do autora".
 5. Autor projektu dołącza podpisany dokument do Listy poparcia zgłoszonego projektu. Dodatkowo autor projektu musi uzupełnić Listę poparcia o dane osób (imię, nazwisko, adres zamieszkania), które przesłały swoje Karty poparcia. Dzięki temu, że do Listy poparcia dołączone są podpisane Karty poparcia a na Liście poparcia nie trzeba uzupełniać podpisu osoby, która przesłała Kartę poparcia.
 6. Urzędnik weryfikuje podpis na stronie https://www.gov.pl/ poprzez dodanie dokumentu na stronie. Po dodaniu dokumentu wyświetla się potwierdzenie, kto dany dokument podpisał. Treść dokumentu można zobaczyć pobierając go w .pdf.
 7. W przypadku podpisania Karty profilem zaufanym, nie ma konieczności zachowania papierowej wersji Karty poparcia, ponieważ wystarczy wersja elektroniczna. Wersja elektroniczna jest oryginałem i nie trzeba jej drukować.
 8. Na Karcie poparcia może podpisać się jedna osoba lub rodzic w imieniu kilkorga dzieci (wtedy dane dzieci powinny być wypisane na Karcie). Nie rekomendujemy podpisów kilku osób na jednej Karcie poparcia przy użyciu profilu elektronicznego ze względu na ochronę danych osobowych.

Projekt musi spełniać kryteria ogólnodostępności:

 • musi być bezpłatny,
 • przez cały okres eksploatacji musi być udostępniany przez min. 25 godzin tygodniowo (włącznie z sobotami i niedzielami) od 06:00 do 22:00 (dotyczy projektów inwestycyjnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu),
 • w projektach skierowanych do ograniczonej grupy odbiorców muszą być wyraźnie wskazane zasady, terminy i sposoby rekrutacji.

Pozostałe zasady dotyczące składanych projektów:

 • autorami mogą być tylko mieszkańcy Warszawy (wg adresu zamieszkania a nie zameldowania),
 • jeden projekt może złożyć maksymalnie 3 mieszkańców (1 autor główny, będący osobą do kontaktu + 2 współautorów),
 • muszą być wykonalne w 1 rok budżetowy liczony od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku,
 • muszą być zlokalizowane na terenach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny [do sprawdzenia pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl zakładka „Własność”],
 • muszą być zgodne z prawem (np. nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, nie mogą wskazywać wykonawcy projektu, ani zakładać wykorzystania wskazanego przez projektodawcę utworu bez przeniesienia na m.st. Warszawę praw majątkowych lub praw zależnych),
 • zadania zgłoszone w projektach muszą się mieścić w katalogu zadań własnych wykonywanych przez m.st. Warszawę określonych w statucie miasta oraz ustawach dotyczących Warszawy i samorządu (do sprawdzenia pod adresem https://bip.warszawa.pl),
 • muszą mieć wskazaną lokalizację i poziom (dzielnicowy lub ogólnomiejski),
 • muszą mieć oszacowany koszt realizacji, który w połączeniu z kosztami eksploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie przekroczy 20% puli środków finansowych przyznanych Dzielnicy,
 • nie mogą być dzielone na etapy ani zakładać wykonania jedynie dokumentacji projektowej,
 • można złożyć dowolną liczbę projektów w dowolnych dzielnicach nawet, jeśli się nie jest ich mieszkańcem.

Jak i gdzie składać projekty?

 • przez internet korzystając z aplikacji dostępnej pod adresem https://bo.um.warszawa.pl, gdzie należy wypełnić formularz i wstawić wszelkie załączniki. Listę poparcia należy zeskanować i załączyć w miejscu tylko dla niej przeznaczonym – to ważne, bo listy zawierają dane osobowe mieszkańców, które są chronione. Jeśli zostaną załączone w miejscu dla nich wskazanym, będą niewidoczne dla użytkowników internetu, a dostępne tylko dla urzędników posiadających zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • osobiście w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 czynnym w poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00, stanowiska nr 20-24.
 • korespondencyjnie przesyłając projekt  na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa z dopiskiem „Budżet obywatelski 2023”.

Wsparcie dla mieszkańców w STYCZNIU 2022

Dla wszystkich zainteresowanych pisaniem projektów, zorganizowaliśmy dyżury telefoniczne.

Codziennie, od poniedziałku do piątku, do dyspozycji mieszkańców są koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego w dzielnicy Białołęka:

Dodatkowo w poniedziałki: 3, 17 i 24 stycznia, w godz. 16:00-18:00 dyżur telefoniczno-mejlowy pełni Anna Rurka, arurka@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 335.

Maraton pisania projektów

15 stycznia w godz. 12:00 – 16:00.

Sala obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińska 197.

Pracownicy wydziałów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, a także sportu, kultury i oświaty, którzy pomogą w stworzeniu projektów z zakresu:

 • budowy / remontów dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych,
 • budowy / remontów / doposażenia placów zabaw i parków,
 • nasadzeń roślin,
 • utrzymania czystości,
 • budowy / remontów / uzupełnienia infrastruktury szkolnej,
 • organizacji zajęć / warsztatów edukacyjnych dla dzieci,
 • organizacji zajęć / warsztatów sportowych i kulturalnych dla dzieci i dorosłych,
 • organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych.

Załączniki: