null

Postaw na aktywność, postaw na włączenie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Flaga Unii Europejskiej w kolorze niebieskim z dwunastoma żółtymi gwiazdami na tle zarysu kontynentu europejskiego.

Projekt jest skierowany do 50 niepracujących osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, zamieszkałych w województwie mazowieckim, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

ICT Szkolenia zaprasza osoby zagrożone ubóstwem, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem

 •  w wieku 18 lat i więcej,
 •  zamieszkałe w woj. mazowieckim,
 •  bierne zawodowo lub bezrobotne.

Szczególnie zaprasza:

 •  kobiety,
 •  osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 •  osoby z niepełnosprawnościami.

Otrzymasz wsparcie doświadczonej kadry, na które składa się:

 • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów,
 • trening kompetencji psychospołecznych: warsztaty grupowe, konsultacje indywidualne,
 • poradnictwo i terapia rodzinna,
 • pośrednictwo pracy,
 • szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji,
 • staże zawodowe.

Kontakt: biuro@ictszkolenia.pl lub infolinia 22 506 54 85 i 531 074 935.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.