null

Prawo miejscowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Roboczy Katalog Prawa Miejscowego w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, stan na dzień 20.07.2022 r.

Sprawy ustrojowe, statutowe i organizacyjne
 1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r.
 2. Ustawa o ustroju m.st. Warszawy z dnia 15 marca 2002 r.
 3. Statut m.st. Warszawy: Obwieszczenie  Rady m.st. Warszawy nr 1/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu miasta stołecznego Warszawy.
 4. Statut Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXI/518/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy 
 5.  „Uchwała kompetencyjna” - Uchwała Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18.12.2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy  do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.
 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXI/786/2016 z dnia 07.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy 
 7. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 312/2007 z 04.04.2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy 
 8. Regulamin organizacyjny Urzędu Dzielnicy Białołęka – Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 575/2022 z dnia 11.04.2022 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Białołęka miasta stołecznego Warszawy w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy
Jednostki  organizacyjne w Dzielnicy  Białołęka - statuty
 1. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka  m.st. Warszawy – Uchwała Rady m.st. Warszawy 
  Nr XXIX/918/2008 z dnia 17.04.2008r .- załącznik nr 2 do uchwały
 2. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka – Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XLIII/1012/2004r. z dnia 02.12.2004 r. 
 3. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Białołęka  - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXII/1799/2005 Rady m. st. Warszawy z dnia 24 listopada 2005 r. 
 4. Białołęcki Ośrodek Kultury - Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXII/715/2004 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów domom i ośrodkom kultury m.st. Warszawy. 
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Białołęka – Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XXXI/720/2012 z dnia 03.02.2012r.  w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka.
 6. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka  – załącznik Nr 16 do Uchwały Rady m.st. Warszawy Nr XXXII/714/2004 z dnia 01.07.2004 r. w sprawie  zmian nazw i nadania statutów bibliotekom publicznym m.st. Warszawy.
 7. Białołęcki Ośrodek Sportu – Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXIX/928/2004 z dnia 28.10.2004 r.  
  w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą Białołęcki Ośrodek Sportu w jednostkę budżetową m.st. Warszawy.
Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 536/2015 z dnia 24.04.2015r. w sprawie ograniczania możliwości korzystania z niektórych nieruchomości w celu ochrony przestrzeni publicznej m.st. Warszawy przed hałasem.
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawa Nr V/85/2015 z dnia 12.02.2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXI/787/2016 z dnia 07.07.2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXI/788/2016 z dnia 07.07.2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 293/2016 z dnia 07.03.2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. zarządzania zielenią miejską 
 6. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 5623/2014 z dnia 21.02.2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy Miasta Stołecznego Warszawy z rodzinnymi ogrodami działkowymi.
 7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr  XCIII/2733/2010 z dnia 21.10.2010r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy.
 8. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXVII/2427/2006 z dnia 22.06.2006r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy.
 9. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXI/522/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”
 10. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1267/2011 z dnia 22.07.2011 r.
  w sprawie wprowadzenia procedur oceny merytorycznej wniosków dotyczących realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej 
 11. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1823/2008 z dnia 07.07.2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw ochrony klimatu 
 12. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 51/2016 z dnia 19.01.2016 r.  w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do m.st. Warszawy objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
Zasoby lokalowe
lokale mieszkalne
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 261/2015 z dnia 09.03.2015 r.  w sprawie procedury zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokali mieszkalnych.
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr VI/107/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujących w latach 2015 - 2019”. 
 3. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 5719/2014 z dnia 18.03.2014 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
 4. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 5615/2014 z dnia 21.02.2014 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.
 5. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 5586/2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy w formie świadczenia niepieniężnego.
 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XLVIII/1303/2012 z dnia 13.12.2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego Warszawy na lata 2013-2017.
 7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXIX/615/2011 z dnia 15.12.2011r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy.
 8. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVIII/1751/2009 z dnia 09.07.2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.
 9. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2962/2009 z dnia 29.04.2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa.
lokale użytkowe
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy  Nr 58/2014 z dnia 23.12.2014 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w garażach Skarbu Państwa.
 2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy  Nr 5923/2014 z 07.05.2014r. w sprawie  zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat.
 3. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 5615/2014 z dnia 21.02.2014r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.
 4. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1550/2011 z dnia 23.09.2011r. w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości m. st. Warszawy lub ich części na okres przekraczający trzy lata na rzecz osób prawnych innych niż m. st. Warszawa oraz osób fizycznych prowadzących działalność oświatową.
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1668/2009 z 28.05.2009r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą.
 6. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2962/2009 z dnia 29.04.2009r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa.
 7. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy  Nr 1151/2008 z dnia 09.01.2008 w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w domach wielolokalowych.
 8. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXIII/807/2016 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych
 9.  Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXIII/808/2016 z dnia 25.08.2016 r. w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych 
pomieszczenia tymczasowe
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2477/2012 z dnia 02.05.2012r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w tymczasowych pomieszczeniach.
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXIV/816/2012 z dnia  29.03.2012r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń.
Działalność gospodarcza i zezwolenia
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy  Nr  1153/2008 z dnia 10.01.2008r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy.
 2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1765/2011 z dnia 18.11.2011 r. w sprawie określenia wykazów miejsc wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy 
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LX/1924/2018 z dnia 05.07.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie m.st. Warszawy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr X/203/2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy.
 5. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 5848/2014 z dnia 14.04.2014r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy.
 6. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 5979/2014 z dnia 16.05.2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy 
Pomoc społeczna i zdrowie
 1. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr VIII/144/2015 z dnia 26.03.2015r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018.
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr VIII/143/2015 z dnia 26.03.2015r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018.
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr VIII/142/2015 z dnia 26.03.2015r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018. 
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr VIII/141/2015 z dnia 26.03.2015r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy” na lata 2015 – 2018.
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr VII/126/2015 z dnia 12.03.2015r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXV/2155/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 
 7. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 669/2016 z dnia 06.05.2016 r. w sprawie powołania Dzielnicowych Zespołów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. 
 8. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVIII/991/2016 z dnia 16.12.2016 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020. 
 9. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXV/2154/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019 – 2021.
 10. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXV/2153/2018 z dnia 18.10.2018 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV na lata 2019 – 2021.
 11. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1658/2011 z dnia 25.10.2011r.  w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka. 
 12. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIX/2644/2010 z dnia 09.09.2010r. w sprawie przyjęcia Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 – 2020.
 13. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LX/1840/2009 z dnia 27.08.2009r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów, realizowanych przez m.st. Warszawę.
 14. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1063/2019 z dnia 21.06.2019 r. w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom – szkoła, szkoła – dom.
 15. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 10/2016 z dnia 07.01.2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w m.st. Warszawie 
 16. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1967/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie określenia wykazu planowanych dyżurów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy w 2019 r.
 17. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 352/2016 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu objętego ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w m.st. Warszawie 
 18. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 340/2016 z dnia 04.03.2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2019 
 19. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXIII/2442/2010 z dnia 10.06.2010 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie m.st. Warszawy 
 20. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXV/868/2016 z 22.09.2016 r. w sprawie przyjęcia programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (osób od 65 roku życia) pn. „Grypa 65+” na lata 2017-2019 
 21. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXV/870/2016 z 22.09.2016 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” na lata 2016-2019 
 22. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXV/873/2016 z 22.09.2016 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę
 23. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 413/2016 z dnia 01.04.2016 r. w sprawie w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie
 24. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 5582/2014 z dnia 14.02.2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy 
 25. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 905/2016 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminów organizacyjnych domów pomocy społecznej prowadzonych przez m.st. Warszawę 
 26. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 912/2016 z dnia 23.06.2016 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw dostępności
 27. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1683/2016 z dnia 22.11.2016 r. w sprawie powołania członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
 28. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/945/2016 z dnia 17.11.2016 r. przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie” na lata 2017-2019 
 29. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/946/2016 z dnia 17.11.2016 r. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program opieki zdrowotnej nad kombatantami” na lata 2017-2019
 30. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 1112/2019 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie realizacji zadań z zakresu rządowego programu „Dobry start” w m.st. Warszawie. 
Oświata i wychowanie
 1. Zarządzenie Nr 6244/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 27.06.2014r. w sprawie określenia zaleceń w zakresie organizacji żywienia w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1892/2013 z dnia 12.12.2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów.
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXIII/582/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXIII/1894/2013 z dnia 12.12.2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów. 
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXVI/1810 z dnia 3.10.2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w m.st. Warszawie. 
 6. Zarządzenie Nr 6469/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12.08.2014 w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr  XVII/326/2011 z dnia 16.06.2011 opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.
 8. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr  1813/2009 z 10.07.2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 9. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 2048/2008 z dnia 11.09.2008 w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.
 10. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XLIX/1309/2005 z dnia 21.04.2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy.
 11. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XX/500/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
 12. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XX/499/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawieokreślenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
 13. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr IV/55/2015 z dnia 15.01.2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
 14. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/464/2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 
 15. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXV/647/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę
 16. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 28/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego pod nazwą „Warszawski System Doradztwa Zawodowego” ds. realizacji zadań zintegrowanego modelu doradztwa zawodowego 
 17. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 890/2016 z 20.06.2016 r. w sprawie opłat w bursach i niektórych innych placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę 
 18. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1013/2016 z dnia 20.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy 
Podatki i opłaty lokalne
 1. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr VI/103/2015 z dnia 26.02.2015 r. w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie skarbowym oraz dla dzieci tych osób.
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/413/2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/891/2016 z dnia 20.10.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 
 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/412/2015 z dnia 15.10.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XX/486/2015 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2016 
 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVII/940/2016 z dnia 17.11.2016 r. ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 
 7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/468/2015 z dnia 05.11.2015 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej 
 8. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXI/534/2015 z dnia 10.12.2015 r. w sprawie
  zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej 
 9. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXV/639/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej
 10. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXVI/914/2016 z dnia 20.10.2016 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej 
 11. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LVI/1584/2013 z dnia 23.05.2013 r. w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.
 12. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XLVIII/1314/2012 z dnia 14.12.2012 r. w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej.
 13. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXIX/608/2011 z dnia 15.12.2011 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami osobowymi na terenie m.st. Warszawy.
 14. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXII/745/2008 z dnia 10.01.2008 w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.
Rodzina
 1. Zarządzenie Prezydenta m. st. Warszawy Nr 57/2016 z dnia 20.01.2016 r. w sprawie realizacji Programu „Warszawska Karta Rodziny” oraz zasad weryfikacji i wydawania potwierdzenia uprawnień do Biletu Warszawiaka, Biletu Młodego Warszawiaka oraz Ulgowego Biletu Warszawiaka 
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIII/266/2019 z dnia 30.05.2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021.
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy NR LXXXII/2398/2010 z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu „Rodzina” na lata 2010-2020
Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie m.st. Warszawy
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1943/2021 z dnia 08.12.2021 r. w sprawie organizacji udostępniania informacji publicznej oraz udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy
Organizacje pozarządowe (NGO), budżet obywatelski, konsultacje społeczne i inicjatywa lokalna
 1. UCHWAŁA NR XIV/289/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9.07.2015 r.w sprawie przyjęcia Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 
 2. UCHWAŁA NR XI/218/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego
 3. ZARZĄDZENIE NR 825/2019 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego
 4. ZARZĄDZENIE NR 751/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Rady ds. budżetu obywatelskiego
 5. UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy
 6. ZARZĄDZENIE NR 4925/2013 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 września 2013 r. w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy
 7. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIX/489/2019 z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 8. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 674/2016 z dnia 09.05.2016 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 
 9. Uchwała Nr LXXXIX/2653/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 09.09.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 10. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1186/2015 z dnia 18.08.2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020
 11. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXI/1692/2013 z dnia 11.07.2013 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej  
 12. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1440/2015 z dnia 16.10.2015 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego Programem rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 
 13. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 182/2018 z dnia 02.02.2018 r. w sprawie zasad współpracy szkół prowadzonych przez m.st. Warszawa z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej.
 14. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 688/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 15. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 339/2019 z dnia 01.03.2019 r. w sprawie procedury konkursowej dotyczącej przyznawania dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 16. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 454/2019 z dnia 14.03.2019 r. w sprawie małych dotacji
WOM-y - obsługa mieszkańców
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 5824/2014 z dnia 08-04-2014 w sprawie wydania jednolitych standardów obsługi mieszkańców przez wydziały obsługi mieszkańców w urzędach dzielnic Urzędu m.st. Warszawy.
 2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 75/2016 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Obsługi Klienta w Urzędzie m.st. Warszawy 
 3. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 276/2007 z dnia 28.03.2007 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy Kodeksu Etyki pracowników Urzędu miasta stołecznego Warszawy 
Gospodarowanie nieruchomościami
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 6888/2014 z dnia 28.11.2014r. w sprawie Instrukcji dotyczącej szczegółowych zasad i procedur przy rozpatrywaniu wniosków w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz spółdzielni, w trybie art. 204, 207 i 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2463/2012 z dnia 27.04.2012r. w sprawie powierzenia dzielnicom m.st. Warszawy zadania z zakresu zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, na rzecz innych współwłaścicieli oraz sprzedaży w drodze przetargu udziałów m.st. Warszawy w tych budynkach.
 3. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2150/2012 z dnia 29.02.2012r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata.
 4. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2288/2008 z dnia 14.11.2008 r. w sprawie zakresu i trybu nabywania przez dzielnice na rzecz miasta stołecznego Warszawy nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne 
 5. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1712/2008 z dnia 11.06.2008r. w sprawie powierzenia dzielnicom m.st. Warszawy zadań z zakresu zbywania nieruchomości m.st. Warszawy w drodze przetargu.
Młodzież
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 87/2016 z dnia 28.01.2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020
 2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1232/2016 z dnia 01.08.2016 r.
  w sprawie powołania Zespołu Programowego Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” 
 3. Uchwała Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nr LXIV/288/10 z dnia 19.10.2010 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka
 4. Uchwała Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nr VII/37/2015 z 23.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/288/10 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka 
 5. Uchwała Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nr XXIV/54/2016 z 04.07.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/288/10 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 19 października 2010 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka
 6. Uchwała Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nr XLVII/102/2017 z 13.07.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/288/10 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 19 października 2010 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka
 7. Uchwała Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nr XLVII/111/2017 z 18.10.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/102/10 Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka
Seniorzy
 1. Uchwała Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy Nr V/28/2015 z dnia 14.04.2015r. w sprawie utworzenia Białołęckiej Rady Seniorów. 
 2. Uchwała Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nr VI/55/2019 z 18.02.2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Białołęckiej Rady Seniorów II kadencji
 3. Uchwała Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Nr 79/2019 z 27.02.2019 r. w sprawie wskazania przedstawicieli Zarządu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy do Białołęckiej Rady Seniorów II kadencji
 4. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 6726/2014 z dnia 20.10.2014 w sprawie powołania członków Warszawskiej Rady Seniorów. 
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXXV/2188/2014 z dnia 03.07.2014r. w sprawieutworzenia Warszawskiej Rady Seniorów.
Kultura i nauka
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 453/2015 z dnia 09.04.2015r. w sprawie przyjęcia Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020 
 2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1456/2019 z dnia 13.09.2019r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Programu Rozwoju Kultury
 3. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 4336/2013 z dnia 16.05.2013 r.w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Edukacji Kulturalnej.
 4. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr3191/2009 z dnia 9.06.2009 r. w sprawie powierzenia Burmistrzom Dzielnic m. st. Warszawy zadania stworzenia ewidencji obiektów upamiętniających.
 5. Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr XLVI/1423/2008 z dnia 18.12.2008 r. w sprawieokreślenia instytucji kultury i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy o znaczeniu ponad dzielnicowym.
 6. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1686/2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy 
 7. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1660/2019 z dnia 30.12.2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej uczelniom publicznym.
 8. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 854/2016 z dnia 14.06.2016 r. w sprawie powołania Społecznej Rady Kultury 
 9. Uchwała Rady m.st. Warszawy XXXIV/839/2012 z dnia 29.03.2012 r. w sprawie przyjęcia programu „Miasto kultury i obywateli.  Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia”
 10. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1537/2018 z dnia 25.09.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego programu „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia”
 11. Uchwała Nr  LXII/1789/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24.11.2005 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
 12. Uchwała Rady m.st. Warszawy NR LXVI/1800/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10.05.2018 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku
 13. UCHWAŁA NR XLVI/1427/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18.12.2008 r. w sprawie Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020
Sport i rekreacja
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 4586/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz warszawskich klubów sportowych w celu budowy i utrzymania obiektów sportowych.
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XCIII/2728/2010 z dnia 21.10.2010 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020.
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXII/1921/2009 z dnia 17.09.2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy oraz stypendiów sportowych m. st. Warszawy „Nadzieja Olimpijska” dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 4. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 2090/2012 z dnia 10.02.2012 r. w sprawie powołania komisji ds. Nagrody Sportowej m.st. Warszawy wyznaczenia jej przewodniczącego
 5. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 4783/2013 z dnia 01.08.2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Stypendiów Sportowych oraz wyznaczenia jej przewodniczącego  
Żłobki, opieka nad małym dzieckiem
 1. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXII/607/2019 z dnia 28.11.2019 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u dziennego opiekuna.
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XIV/231/2011 z dnia 14.04.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XVIII/382/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie nadania statutów żłobkom m.st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i połączenia żłobków m.st. Warszawy w zespół.
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 844/2015 z dnia 11.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy 
 2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1390/2011 z dnia 02.08.2011 w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.
 3. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XLII/1296/2008 z dnia 23.10.2008 w sprawie uchwalenia Warszawskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
 4. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1894/2008 z dnia 24.07.2008 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców m. st. Warszawy na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia.
 5. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1679/2004 z dnia 08.07.2004w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej w Urzędzie m.st. Warszawy.
 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXV/640/2016 z dnia 17.03.2016 r. w sprawieuchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016–2021 pn. „Bezpieczna Warszawa” 
 7. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 4370/2013 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy 
Transport/Komunikacja miejska
 1. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XCIV/2431/2014 z dnia 06.11.2014r. w sprawie ustalenia granic strefy biletowej 1. 
 2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 6770/014 z dnia 03.11.2014 w sprawie określenia dni powszednich (roboczych) w latach 2015 - 2017, w których obowiązuje rozkład jazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie ustalony dla dni świątecznych oraz ustalania specjalnej organizacji komunikacji miejskiej w okresach o zmniejszonych potrzebach przewozowych.
 3. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 934/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do opracowania strategii rozwoju zintegrowanej karty miejskiej 
 4. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 84/2016 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw rozbudowy infrastruktury tramwajowej w Warszawie 
 5. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXVI/658/2016 z dnia 21.04.2016 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym 
 6. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXIII/828/2016 z 25.08.2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie 
 7. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 685/2016 z dnia 11.05.2016 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. bezpieczeństwa w publicznym transporcie zbiorowym
 8. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 748/2016 z dnia 23.05.2016 r. w sprawie umieszczania flag na pojazdach komunikacji miejskiej 
 9. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 790/2016 z dnia 27.05.2016 r. w sprawie Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m. st. Warszawę
 10. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1452/2016 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do korzystania z cen ulgowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
Ruch pieszy
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1539/2016 z dnia 12.10.2016 r. w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy  
Rewitalizacja
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 167/2016 z dnia 12.02.2016 r. w sprawie powołania koordynatora ds. realizacji kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
 2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr XXXIII/809/2016 z dnia 25.08.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku
 3. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1011/2016 z dnia 15.07.2016 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji dla Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku 
 4. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19.09.2016 r. w sprawie Regulaminu pracy Komitetu Rewitalizacji dla Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku
 5. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 167/2016 z dnia 12.02.2016 r. w sprawie powołania koordynatora ds. realizacji kluczowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Zagospodarowanie przestrzenne
 1. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXII/1904/2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Marywilskiej i Płochocińskiej 
 2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1541/2016 z 13.10.2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia zasad jej działania
 3. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1707/2016 z dnia 23.11.2016 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 
Skargi, wnioski, petycje
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 133/2020 z dnia 05.02.2020  r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami 
Cudzoziemcy
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1577/2015 z dnia 24.11.2015 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. koordynacji działań na rzecz cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 
 2. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 73/2016 z dnia 26.01.2016 r. w sprawie powołania stałego Zespołu ds. koordynacji działań na rzecz cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych 
Repatriacja
 1. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 1711/2004 z dnia 15.07.2004 r. w sprawie powołania komisji do spraw repatriacji i osiedlenia na terenie m.st. Warszawy