null

Regulamin parkingu przed Urzędem Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Parking zlokalizowany jest wokół obiektu Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy przy ul. Modlińskiej 197, 03-122 Warszawa. Parking jest niestrzeżony, częściowo monitorowany, czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 1 Warunki ogólne
 1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z parkingu płatnego będącego w zarządzie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
 2. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu zawiera z Zarządcą umowę krótkotrwałego najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu z parkingu.
 3. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu i pobranie biletu parkingowego, wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym regulaminie.
 4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 659-679 Kodeksu cywilnego ( Dz.U. 2019 poz.1145).
 5. Skargi, wnioski oraz roszczenia związane z korzystaniem z parkingu, należy zgłaszać na adres zarządzającego parkingiem: Wydział Administracyjno - Gospodarczy dla Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa tel. (22) 44-38-425 , tel. (22) 44-38-390, telefon alarmowy: (22) 44-38-400
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 22.06. 2020 roku.
§ 2 Parking
 1. Parking jest parkingiem płatnym, niestrzeżonym, przeznaczonym dla samochodów osobowych, motocykli dostępny przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę.
 2. Parking jest bezpłatny od godziny 16:00 do godziny 6:00 w dni robocze oraz w dni wolne od pracy.
 3. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób nieuprawnionych oraz stosowania zainstalowanych w pojeździe systemów zabezpieczeń.
 4. Pojazdy wolno parkować tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, za wyjątkiem miejsc zarezerwowanych.
 5. Kierowca pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu osobom trzecim.
 6. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej oraz w wyniku nieprzestrzegania przez Kierowcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowień niniejszego regulaminu.
§ 3 Zasady korzystania z parkingu
 1. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1990 ze zm.). Na terenie parkingu należy poruszać się ze szczególną ostrożnością.
 2. Wjeżdżając na parking kierowca jest zobowiązany do pobrania biletu parkingowego. Na żądanie zarządzającego parkingiem kierowca pojazdu zobowiązany jest do okazania ważnego biletu parkingowego.
 3. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń zarządzającego parkingiem.
 4. Kierowca pojazdu zobowiązany jest zgłosić zarządzającemu parkingiem wszelkie szkody powstałe w skutek działań najemcy, jak również inne zauważone przez niego szkody.
 5. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zarządzającego parkingiem o zaistnieniu szkody na terenie parkingu, nie później jednak niż przed jego opuszczeniem.
 6. Zarządzający jest uprawniony do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłej przyczyny uzasadnionej zasadami bezpieczeństwa jak również ochroną zdrowia, życia oraz mienia na terenie parkingu (np. zagrożenie uszkodzenia przechowywanego pojazdu oraz pojazdu parkującego nieprzerwanie przez okres powyżej 48).
 7. W przypadku zgubienia kluczyków do pojazdu, próby dostania się do wnętrza pojazdu mogą być podjęte wyłącznie po okazaniu zarządzającemu parkingiem dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu tożsamości kierowcy, na jego koszt i ryzyko.
 8. Zabroniony jest wjazd na parking pojazdom ponadnormatywnym, ciężarowym powyżej 3.5t przewożącym materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne zagrażające życiu i zdrowiu ludzi a także zagrażające innym pojazdom przebywającym na parkingu.
 9. Na terenie parkingu zabronione jest dokonywanie napraw pojazdu, a także wykonywanie czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu. Wszelkie awarie pojazdów należy zgłaszać zarządzającemu parkingiem.
 10. Na terenie parkingu zabronione jest używanie otwartego ognia.
§ 4 Zwolnienia z opłat za korzystanie z parkingu
 1. Bezpłatne parkowanie przysługuje: Członkom Zarządu Dzielnicy Białołęka, kierowcom samochodów służbowych Urzędu Dzielnicy Białołęka, pracownikom, którzy zawarli umowę o użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych, pracownikom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz innym pracownikom na podstawie zgody udzielonej przez Burmistrza Dzielnicy Białołęka.
 2. Osoba posiadająca uprawnienia do bezpłatnego parkowania oznacza samochód za pomocą karty parkingowej z numerem rejestracyjnym pojazdu, umieszczoną w widocznym miejscu za szybą samochodu.
 3. W przypadku zagubienia karty należy natychmiast ten fakt zgłosić zarządzającemu parkingiem.
§ 5 Opłaty za korzystanie z parkingu
 1. W godzinach 6.00 – 16.00 w dni robocze, pierwsze 3 godziny parkowania są bezpłatne. Po ich upływie, przed wyjazdem z parkingu, naliczana jest opłata na podstawie danych opisanych na bilecie parkingowym (data i godzina wjazdu na parking). Opłaty należy dokonać w kasie automatycznej usytuowanej przed wejściem do budynku Urzędu.
 2. Za zagubienie biletu parkingowego pobierana jest opłata manipulacyjna, płatana w kasie automatycznej, w wysokości 50,00 PLN.
 3. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń parkingowych przez kierowcę lub osobę trzecią, sprawca uszkodzenia szlabanu lub innych urządzeń lub rzeczy znajdujących się na terenie parkingu, ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za spowodowane przez niego szkody.
Cennik obowiązujący na parkingu (płatność w kasie automatycznej)
 • Parkowanie do 3 godzin - bezpłatnie
 • Każda następna rozpoczęta godzina - 5,00 PLN
 • Zagubienie biletu parkingowego – 50,00 PLN
 • Czas na opuszczenie parkingu po uiszczeniu opłaty wynosi 30 minut