null

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera

Drukuj otwiera się w nowej karcie

dyrektor: Maria Marciniak - Małetka

"Celem naszej szkoły jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności. W atmosferze zaufania i bezpieczeństwa uczeń będzie mógł stać się osobą kreatywną, tolerancyjną i otwartą na potrzeby innych. Zadanie to zrealizuje kompetentna i fachowa kadra pedagogiczna."

Szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 1992 roku, jako masowa szkoła podstawowa dla dzieci młodszych (I-III). Znaczące daty w historii szkoły to:

  • listopad 1994 - powołano pierwsze klasy integracyjne, w których praca oparta była na autorskich programach dydaktyczno-wychowawczych,
  • wrzesień 1999 - szkoła uzyskała status i nazwę Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 342 i przyjęła cytowaną na wstępie misję. Zmianie uległa struktura organizacyjna placówki, w taki sposób, że umożliwiała docelowo stworzenie pełnej szkoły sześcioletniej,
  • wrzesień 2000 - szkoła została przeniesiona do nowego, dobrze wyposażonego budynku dostosowanego architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale dzieliła go z Gimnazjum Nr 3,
  • wrzesień 2003 - szkoła otrzymała samodzielny budynek. Znalazły w nim swoje miejsce nowoczesne pracownie przedmiotowe oraz świetlica, biblioteka, gabinety terapeutów, pedagogów szkolnych, rehabilitanta. Jest tu także stołówka, gabinet pielęgniarski i salka gimnastyczna. Szkoła wyposażona została w nowoczesny sprzęt, meble dostosowane do wieku rozwojowego dzieci, wiele nowych pomocy dydaktycznych. Szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i komfortu nauki przeznaczając oddzielną część budynku dla uczniów z klas 0 - III.
  • 22 kwietnia 2005 roku - szkoła przyjęła imię wybitnego ilustratora książek dla dzieci - Jana Marcina Szancera i otrzymała swój Sztandar. Od tej chwili, 22 kwietnia przyjęto jako dzień, w którym obchodzone jest Święto Szkoły.


Walorem szkoły jest jej usytuowanie w otoczeniu pięknej, naturalnej zieleni, a także w bezpośrednim sąsiedztwie Białołęckiego Ośrodka Sportu. Między BOS a szkołą jest łącznik umożliwiający swobodne przemieszczanie się. Na terenie Ośrodka uczniowie mają do dyspozycji pełno wymiarową halę sportową oraz nowoczesny kompleks boisk sportowych, umożliwiających prowadzenie lekcji z wychowania fizycznego, kół sportowych, gimnastyki korekcyjnej oraz organizację różnorodnych imprez sportowych i rekreacyjnych. Obok szkoły znajdują się boiska i plac zabaw przeznaczone wyłącznie dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, klas I- III i świetlicy szkolnej.

SP 342 posiada obecnie 57 oddziały na poziomie klas 0 - VI. Część z nich to klasy integracyjne, w których stale pracuje dwóch nauczycieli. Mała liczba uczniów w tych klasach (do 20) pozytywnie wpływa na procesy wychowawcze i efektywność nauki. W okresie zajęć szkolnych dzieci niepełnosprawne ruchowo korzystają z bezpłatnego dowozu specjalnie do tego celu przystosowanym mikrobusem.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły - (klasy I - III) - zajmują oddzielne skrzydło budynku, co pozwala na zapewnienie właściwej realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych. Uczniowie mają możliwość korzystania z całodziennej opieki pielęgniarki szkolnej. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom zarówno przed lekcjami, jak i po skończonych zajęciach. Specyfiką działalności świetlicy jest podział dzieci do niej uczęszczających na grupy wiekowe. Świetlica szkolna zapewnia dzieciom możliwość odrabiania lekcji oraz oferuje ciekawe zajęcia, np. plastyczne, taneczne, sportowe i garncarskie. Nasza szkoła posiada dobrze przygotowaną bazę lokalową i dydaktyczną. Możemy poszczycić się m.in. salą komputerową z wyposażeniem o wysokich parametrach, pracownią plastyczną, przyrodniczą i bardzo dobrze zagospodarowanymi salami nauczania zintegrowanego. Warto zaznaczyć, że szkoła jest systematycznie wzbogacana o nowy sprzęt do sal i pracowni. Szkolna biblioteka posiada w swoich zbiorach prawie 12 tysięcy woluminów, w którym obok zestawu obowiązujących lektur znajduje się bogata oferta czytelnicza dla dzieci i młodzieży. W bibliotece prenumerowana jest także prasa dziecięca. Biblioteka szkolna posiada czytelnię, w której działa Centrum Informacji Multimedialnej ufundowane przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), ogólnie dostępne zarówno dla uczniów i nauczycieli. Biblioteka szkolna jest inicjatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i konkursów, a także prowadzi na terenie szkoły ogólnopolską kampanię "Cała Polska czyta dzieciom". Dobrze zorganizowana praca zespołów nauczycielskich oraz indywidualizacja zajęć i metod nauczania umożliwia wszechstronny rozwój wszystkim dzieciom. Dowodem na to są liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach, nawet międzynarodowych. Od klasy I w ramach zajęć obowiązkowych prowadzona jest nauka języka angielskiego oraz program profilaktyczno - wychowawczy.

Uczniowie szkoły otoczeni są opieką specjalistów niosących pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych i rozwojowych. Są to: psycholog, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, logopeda, specjaliści terapii pedagogicznej. Organizowane są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne i w zależności od potrzeb inne specjalistyczno - terapeutyczne. W szkole prowadzone są również zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.

Szkoła prowadzi intensywną działalność społeczną. Współpracuje z innymi szkołami oraz placówkami kulturalnymi i sportowymi naszej Dzielnicy. Włącza się aktywnie w pomoc charytatywną na rzecz dzieci i osób biednych. Prowadzi też inne działania wolontariackie, np. Adopcja na odległość, Żółte Pola Nadziei.

Współorganizuje imprezy środowiskowe. Bierze udział w programach i akcjach edukacyjnych np. "Tydzień Europejski", "Dzień Ziemi", "Sprzątanie świata". W trosce o środowisko naturalne prowadzone są zbiórki zużytych baterii, tonerów, plastikowych butelek, itp. Uczniowie naszej szkoły mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, np. europejskim, tanecznym, plastycznym, dziennikarskim. W szkole działa także chór, który przygotowuje zawsze oprawę muzyczną wszystkich szkolnych uroczystości. Dzieci mają również możliwość rozwijania sprawności fizycznej dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego. Nasi szkolni sportowcy mogą poszczycić się licznymi sukcesami podczas zawodów sportowych. W naszej szkole organizowane są wyjazdy na tzw. "zielone szkoły", połączone z edukacją ekologiczną.

Szkoła posiada własną stronę internetową, na której oprócz wielu stałych bloków informacyjnych m.in. o kołach zainteresowań, umieszczane są komunikaty dla rodziców. Strona jest aktualizowana codziennie.

W kalendarzu kulturalnym szkoły na stałe wpisane są konkursy i imprezy promujące sylwetkę i twórczość Jana Marcina Szancera. Nasi uczniowie opiekują się grobem artysty znajdującym się na wojskowych Powązkach.

Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 starają się być otwartymi na potrzeby dzieci i jednocześnie nieść im przesłanie integracji, szacunku i przyjaźni.

Od 1 września 2014 roku przy ul. Topolowej 15 działa filia SP 342, do której uczęszczają najmłodsze dzieci z klas 0-II.
Budynek cieszy oko kombinacją zieleni, bieli i różnych odcieni koloru czerwonego. Nie mniej interesujące jest też wnętrze szkoły. Dzieci mogą tu korzystać z pięciu bogato wyposażonych sal przedszkolnych oraz piętnastu pracowni dostosowanych do potrzeb klas 0-III. Znajduje się tu także sala gimnastyczna, stołówka, biblioteka oraz cztery świetlice. Ciekawym rozwiązaniem są również specjalne sale do terapii zajęciowej i lekcji wyrównawczych. W ciepłe i słoneczne dni najmłodsi z pewnością chętnie skorzystają ze znajdującego się obok szkoły ogrodu i placu zabaw, a mali sportowcy będą mogli wyszaleć się na boisku.

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap