null

UD-II-WIS.7013.7.2019.JBI Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej w Warszawie”.

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania jest konieczne w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji robót budowlanych, stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, a także w celu uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

Nadzór autorski będzie pełniony w formie regularnych wizyt (pobytów) na budowie, a także na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego, jak również Projektant sprawujący nadzór będzie udzielał wszelkich wyjaśnień drogą mailową w celu rozwiązywania bieżących problemów projektowych. Przez czynności Nadzoru autorskiego określone jako wizyta (pobyt) rozumie się zarówno wizytę na budowie, jak i pełnienie nadzoru bez konieczności wizyt na budowie, przy czym zamiast budowy mogą to być inne miejsca spotkań wskazane przez Zamawiającego np. siedziba Zamawiającego, Projektanta sprawującego nadzór lub inne.

Zakres prac związanych z pełnieniem Nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:

  1. kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją projektową,
  2. wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji robót, poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym rysunki robocze, uszczegółowienia rysunków wykonawczych,
  3. nanoszenie poprawek lub uzgodnień na Dokumentację projektową, uzgadnianie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w zakresie materiałów, konstrukcji oraz rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższym niż przewidziano w dokumentacji,
  4. opiniowanie przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych, lub ich przedstawienie w przypadku niemożliwości zastosowania rozwiązań występujących w Dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że każde rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,
  5.  udział w naradach koordynacyjnych, komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych (na wezwanie Zamawiającego), odbiorze końcowym robót budowlanych.
Status
Archiwalne
Zamawiający
Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Wartość zamówienia
Zamówienie poniżej 130 000 zł
Tryb
Zapytanie ofertowe
Rodzaj
Usługa
Data zamieszczenia
14.09.2021 15:01
Termin składania ofert
24.09.2021 15:00
Strona internetowa
bialoleka.um.warszawa.pl

Załączniki:

Zamówienia

Filtry

Wyświetlanie 1 - 20 z 39 rezultatów.