null

Zgłaszanie projektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

3 grudnia 2019 - 21 stycznia 2020

Kwota przenaczona na tegoroczny budżet na Białołęce wynosi 3.906.234 zł.

Limit kosztowy dla projektu wynosi 781.246,80 zł i obejmuje koszt wykonania projektu, koszt eksploatacji w roku wykonania projektu i koszty oznakowania logotypem budżetu obywatelskiego.

Projekty można składać na poziomach:

- ogólnomiejskim- jeśli obejmują obszarem więcej dzielnic i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy, których nie wykonują Urzędy Dzielnic. Wówczas projekt wymaga zebrania 40 podpisów poparcia wśród mieszkańców Warszawy (autor projektu nie może poprzeć swojego projektu);

- dzielnicowym - jeśli obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Wówczas projekt wymaga zebrania 20 podpisów poparcia wśród mieszkańców dzielnicy, w której projekt jest zlokalizowany (autor projektu nie może poprzeć swojego projektu).

Niestety, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130), dzielnice nie będą dzielone na mniejsze obszary ani podczas zgłaszania projektów, ani podczas głosowania na projekty.

Dla wszystkich projektów bez względu na poziom i dzielnicę obowiązuje ta sama definicja ogólnodostępności:

 • bezpłatne korzystanie z projektu,
 • minimalna dostępność projektu wynosi 25 godzin tygodniowo pomiędzy godz. 06:00 - 22:00 z uwzględnieniem sobót i niedziel (dot. projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu),
 • wyraźnie wskazane zasady informowania o terminie, sposobie i zasadach rekrutacji, gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców.

Każdy projekt musi spełniać określone zasady:

 • autorami mogą być tylko mieszkańcy Warszawy (wg adresu zamieszkania a nie zameldowania), 
 • jeden projekt może złożyć maksymalnie 3 mieszkańców (1 autor główny, będący osobą do kontaktu + 2 współautorów),
 • muszą być wykonalne w 1 rok budżetowy liczony od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku, 
 • muszą być zlokalizowane na terenach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny [mapa własności terenów m.st. Warszawa],
 • muszą być zgodne z prawem (np. nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, nie mogą wskazywać wykonawcy projektu, ani zakładać wykorzystania wskazanego przez projektodawcę utworu bez przeniesienia na m.st. Warszawę praw majątkowych lub praw zależnych),
 • zadania zgłoszone w projektach muszą się mieścić w katalogu zadań własnych wykonywanych przez m.st. Warszawę określonych w statucie miasta oraz ustawach dotyczących Warszawy i samorządu (do sprawdzenia pod adresem https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/warszawa/akty_prawne/default.htm),
 • muszą mieć wskazaną lokalizację i poziom (dzielnicowy lub ogólnomiejski),
 • muszą mieć oszacowany koszt realizacji, który w połączeniu z kosztami eksploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie przekroczy 20% puli środków finansowych przyznanych Dzielnicy,
 • nie mogą być dzielone na etapy ani zakładać wykonania jedynie dokumentacji projektowej,
 • można złożyć dowolną liczbę projektów w dowolnych dzielnicach nawet, jeśli się nie jest ich mieszkańcem.

Kiedy i gdzie składać projekty?

 1. Przez internet korzystając z aplikacji dostępnej pod adresem https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl , gdzie należy wypełnić formularz i wstawić wszelkie załączniki. Listę poparcia należy zeskanować i załączyć w miejscu tylko dla niej przeznaczonym – to ważne, bo listy zawierają dane osobowe mieszkańców, które są chronione. Jeśli zostaną załączone w miejscu dla nich wskazanym, będą niewidoczne dla użytkowników internetu, a dostępne tylko dla urzędników posiadających zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Osobiście w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 czynnym w poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00, stanowiska nr 20-25.
 3. Pocztą tradycyjną przesyłając projekt  na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa z dopiskiem „Budżet obywatelski 2021”.

UWAGA!!! O przyjęciu projektu decyduje data wpływu do Urzędu Dzielnicy Białołęka, czyli 21 stycznia 2020 roku.

Dla wszystkich zainteresowanych pisaniem projektów, organizujemy następujace formy wsparcia:

 1. dyżur konsultacyjny, 8 stycznia 2020 roku w godz. 17:00 – 20:00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197. Obecni będą pracownicy wydziałów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, którzy pomogą w stworzeniu projektu z zakresu:
  • budowy / remontów dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych,
  • budowy / remontów / doposażenia placów zabaw i parków,
  • nasadzeń roślin,
  • utrzymania czystości,
  • budowy / remontów / uzupełnienia infrastruktury szkolnej.
 2. maraton pisania projektów, 11 stycznia w godz. 11:00 – 16:00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197. Obecni będą pracownicy wydziałów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, a także sportu, kultury i oświaty, którzy pomogą w stworzeniu projektów z zakresu:
  • budowy / remontów dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych,
  • budowy / remontów / doposażenia placów zabaw i parków,
  • nasadzeń roślin,
  • utrzymania czystości,
  • budowy / remontów / uzupełnienia infrastruktury szkolnej
  • organizacji zajęć / warsztatów edukacyjnych dla dzieci
  • organizacji zajęć / warsztatów sportowych i kulturalnych dla dzieci i dorosłych,
  • organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych
 3. dyżur telefoniczno-mailowy od poniedziałku do piątku w terminie 3 grudnia 2019 – 21 stycznia 2020 w godz. 08:00 – 16:00 pełniony przez koordynatorów ds. budżetu obywatelskiego w Dzielnicy Białołęka:

którzy odpowiedzą na pytania dotyczące powyższych zakresów (po konsultacji z pracownikiem merytorycznym), własności i statusu prawnego terenu (po konsultacji z pracownikiem merytorycznym), zasad zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego, harmonogramu, etapów i przepisów dotyczących budżetu obywatelskiego w Warszawie.

Dodatkowe informacje

Orientacyjne koszty działań miejskich - https://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/ile_kosztuje_miasto_-_cennik.pdf

Projekty składane przez mieszkańców w poprzednich latach - app.twojbudzet.um.warszawa.pl (zakładka "Przeglądaj projekty")

 

Załączniki: