logotyp - żarówka z napisem inicjatywa w żarniku

Inicjatywa lokalna opiera się na współpracy mieszkańców i Miasta aby wspólnie realizować zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej. Jeżeli wraz z sąsiadami lub znajomymi macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Miasta, aby ten pomysł wspólnie z nim zrealizować. Pamiętaj! Miasto nie przekazuje na inicjatywę lokalną bezpośrednio pieniędzy - dotacji.

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej moga złożyć:

 • mieszkańcy bezpośrednio (minimum dwie osoby) lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z wyłączeniem spółdzielni socjalnych).

Masz pytania? Skontaktuj się z dzielnicowym koordynatorem inicjatywy lokalnej:

Dorota Nowakowska-Sęktas, tel. 22 44 38 334, e-mail: bialoleka.inicjatywa@um.warszawa.pl

 

Inicjatywa lokalna to 6 prostych kroków

 1. Krok I - pomysły na działanie

  Zastanów się nad potrzebami swojej społeczności lokalnej. Gdy już zdecydujesz jakie działania checie podjąć, sprawdź czy ma ono charakter zadania publicznego i wpisuje sie w jeden z poniższych obszarów:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • działalność charytatywna,
  • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocja i organizacja wolontariatu,
  • edukacja, oświata i wychowanie,
  • działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki,
  • ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

  Określ wkład własny np. w postaci pracy społecznej, wkład rzeczowy np. materiały budowlane, sadzonki, wkład finansowy.

  Sprawdź czy pomysł wpisuje się w strategię oraz jest zgodny z prawem miejscowym (mapa z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzeni w Dzielnicy Białołęka).

  Określ czego oczekujesz od Miasta np. zakupu materiałów lub usług, wsparcia organizacyjnego, wypożyczenia sprzętu.

  Oszacuj koszt realizacji pomysłu.

  Określ kto będzie Was reprezentował w kontaktach z Miastem.

 2. Krok II - przygotowanie wniosku

  Dla ułatwienia skorzystaj z przygotowanego wzoru wniosku. Wypełnij go i pamiętaj, że wniosek może składać już 2 lub więcej mieszkańców albo reprezentująca Was organizacja pozarządowa. Warto już teraz dołączyć pozostałe załączniki np. oświadczenia, wizualizacje, kosztorysy.

  Wniosek można złożyć w dowolnym czasie, a odpowiedź otrzymacie nie później niż w ciągu 30 dni. Wnioski na realizację projektów warto składać z wyprzedzeniem np. 2-3 miesiące, aby Miasto miasło czas na zakup materiałów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i finansach publicznych.

 3. Krok III - ocena wniosku

  Złożony wniosek będzie oceniany przez odpowiednią komórkę organizacyjną w Urzędzie w zależności od przedmiotu inicjatywy. Oceniane będą:

  • celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej (0-8 punktów),
  • stan przygotowania lub realizacji zadania publicznego (0-8 punktów) np. załączono kosztorys, harmonogram prac, projekty, mapy, scenariusze etc.,
  • wkład pracy społecznej w realizację zadania publicznego (0-8 punktów),
  • stopień zaangażowania finansowaego Miasta w stosunku do całkowitej wartości zadania publicznego (0-8 punktów),
  • dostępność rezultatów realizacji zadania publicznego (0-4 punkty),
  • liczba mieszkańców popierających realizację zadania publicznego (0-4 punkty).

  Wniosek, który otrzymał mniej niż 24 punkty nie będzie realizowany.

 4. Krok IV - ustalanie szczegółów i podpisanie umowy

  Miasto wraz z mieszkańcami ustalą szczegóły realizacji inicjatywy, w tym podział zadań, harmonogram i kosztorys. Obie strony uzgodnią też treść umowy m.in. okres obowiązywania umowy, świadczenia i zobowiązania każdej ze stron, sposoby komunikacji, odpowiedzialność, kontrola, rozliczenia, tryb rozwiązania umowy i kary umowne.

 5. Krok V - realizacja inicjatywy

  To właśnie ten moment na który czekali mieszkańcy. Obie strony angażują się w realizację projektu zgodnie z podziałem zadań.

  Pamiętaj! wszelkie odstępstwa, zmiany, opóźnienia zgłaszaj na bieżąco.

 6. Krok VI - podsumowanie projektu

  Po zrealizowaniu inicjatywy mieszkańcy wspólnie z przedstawicielami Miasta przygotowują sprawozdanie. Można skorzystać z przygotowanego wzoru.