Cudzoziemcy OPS Białołęka

Smutne dziecko na tle działań wojennych

Oferta wsparcia pozafinansowego dla rodzin z dziećmi przybyłych z Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego:

Grupy wsparcia i rozwoju emocjonalnego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy z możliwością  dołączenia się osób z innych krajów posługujących się jednym z języków: polskim, ukraińskim lub rosyjskim.

Spotkania prowadzone są z wykorzystaniem metod arteterapeutycznych przez psychologa i asystenta rodziny w dwóch grupach: dziecięcej (9-11 lat) i młodzieżowej (12-16 lat).

Asystenci rodziny dla rodzin ukraińskich

Psycholog – konsultacje i poradnictwo psychologiczne w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim:

Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić pomocy cudzoziemcom przebywających w Polsce na podstawie:

  • zezwolenia na pobyt stały,
  • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach.
  • zezwolenia na pobyt związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • zezwolenia na pobyt w związku z uzyskaniem w RP zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP obywatelom państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP,
  • na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia,  o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
  • obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r. posiadającym Kartę Polaka i członków ich rodzin będącym małżonkiem obywatela Ukrainy dziecku urodzonemu w Polsce przez obywatelkę Ukrainy.

Cudzoziemcy posiadający zalegalizowany pobyt w Polsce na podstawie  wyżej wymienionych zezwoleń są uprawnieni do wszystkich  form pomocy wymienionych w ustawie o pomocy społecznej.

Wyjątek stanowią osoby:

  • posiadające w Polsce zgodę na pobyt  ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, które  mają prawo do pomocy w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.
  • o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, które mają prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.

 

 Dowiedz się więcje o wsparciu dla cudzoziemców w Warszawie