Domy Pomocy Społecznej OPS Białołęka

Dłonie starszego człowieka trzymające książkę

Dom Pomocy Społecznej jest instytucją świadczącą na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Domy Pomocy Społecznej – jak ubiegać się o miejsce w DPS?

Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej i wystarczającej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Wykaz domów pomocy społecznej na terenie m. st. Warszawy wraz ze średnim kosztem utrzymania mieszkańca w poszczególnych placówkach:

Wykaz

Od czego zacząć?

Pierwszym krokiem w celu starania się o skierowanie do domu pomocy społecznej będzie złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy razem z niezbędnym zaświadczeniem lekarskim na poniższych drukach:

  • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego, wniosek do pobrania
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (uwaga: druki dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej), zaświadczenie do pobrania

W przypadku umieszczania w domu pomocy społecznej osób ubezwłasnowolnionych niezbędne dokumenty:

  • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
  • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
  • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Po złożeniu ww. druków w Ośrodku, pracownik socjalny prowadzący postępowanie nawiąże kontakt z osobą zainteresowaną skierowaniem do domu pomocy społecznej i ustali termin rodzinnego wywiad środowiskowego. Wywiad ten przeprowadzony zostanie w miejscu zamieszkania. Podczas wywiadu pracownik socjalny będzie również kompletował niezbędne dokumenty (np. decyzję organu emerytalno-rentowego, dokumentację medyczną).

Szczegółowe informacje dotyczące skierowania do domu pomocy społecznej znajdują się w zarządzeniu nr 1366/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 27 listopada 2020 r. sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej”

Informacje na BIP

Załącznik do Zarządzenia nr 1366/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 27.11.2020 r. Procedura dotycząca zasad i trybu postępowania w sprawie kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej m.st. Warszawy oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

Zasady kierowania do DPS

Kto ponosi odpłatność za pobyt w DPS?

Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka domu nie więcej niż 70% jego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
  2. małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) – jeżeli posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. z dniem 01.01.22 r. – 2328 zł. W przypadku kiedy obowiązek ten dotyczy osoby w rodzinie, opłatę wnosi taka osoba, której posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. przekracza kwotę 1800 zł na osobę w rodzinie. (Sytuacja osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej ustalana jest na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania)
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby ww. W przypadku mieszkańców Białołęki opłatę wnosi zastępczo m.st. Warszawa.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni, którzy będą współpracować z Państwem w kompletowaniu dokumentacji wymaganej przy kierowaniu do domu pomocy społecznej. Przed złożeniem wniosku w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, prosimy o wstępną rozmowę z pracownikami:

Kierowaniem do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych (ZOL) zajmują się placówki podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitale.

 

Dowiedz się więcej o Domach Pomocy Społecznej w Warszawie