Kryzys bezdomności OPS Białołęka

Mężczyzna siedzi przy ścianie

Do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały, ale wniosek o pomoc składa się w miejscu pobytu.

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

Osoby bezdomne, które przebywają na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy mogą zgłaszać się o pomoc do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy:

  • Realizowanie procedury kierowania do schronisk oraz schronisk z usługami opiekuńczymi współfinansowanymi z budżetu m.st. Warszawy odbywa się na podstawie Procedury dotyczącej zasad i trybu postępowania w sprawach przyznania tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi finansowanych z budżetu m.st. Warszawy oraz ustalenia odpłatności za pobyt w tych schroniskach". 
  • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Pomoc finansowa
  • Wskazanie miejsc noclegowych, punktów, gdzie można uzyskać żywność, odzież,  obuwie, skorzystać z jadłodajni
  • Wskazanie miejsca, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc medyczną

Udzielenie pomocy w formie kierowania do schronisk oraz schronisk z usługami opiekuńczymi, potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz pomocy finansowej wymaga złożenia pisemnego wniosku z podaniem aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy funkcjonują placówki niskoprogowe, do których nie jest wymagane skierowanie:

  • Interwencyjne miejsce tymczasowego pobytu przy ul. Myśliborskiej 53
  • Noclegownia przy ul. Kupieckiej 15
  • Noclegownia przy ul. Kaczorowej 39

Powyższe placówki funkcjonują w godzinach:

  • 18.00-8.00 w okresie jesienno-zimowym
  • 19.00-7.00 w okresie wiosenno-letnim

Dodatkowo w okresie jesienno-zimowym można skorzystać z ogrzewalni.

Osoba bezdomna – osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

 

Dowiedz się więcej o wsparciu osób w kryzysie bezdomności w Warszawie