Przemoc w rodzinie OPS Białołęka

Dziewczynka zakrywająca uszy rękoma

Jeśli doświadczasz przemocy domowej, jesteś w kryzysie psychicznym to wsparcia udzieli ci nasz Dział Pomocy Specjalistycznej.

Zadania Działu Pomocy Specjalistycznej

 • Zapewnienie wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej.
 • Zapewnienie pomocy psychologicznej udzielanej w formie:
  • rozmów i konsultacji indywidualnych (wspierających, motywujących lub poszerzających świadomość),
  • interwencji i wizyt w środowisku,
  • pracy nad rozwiązaniem konkretnych problemów klientów (osobistych, małżeńskich, wychowawczych),
  • współpracy z pracownikami socjalnymi oraz przedstawicielami innych instytucji (kuratorami, pedagogami, lekarzami itp.),
  • uczestnictwa w grupach diagnostyczno-pomocowych,
  • tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, im. dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
 • Świadczenie pracy socjalnej wobec osób objętych procedurą Niebieskie Karty.
 • Podejmowanie działań interwencyjnych w celu zapobiegania przemocy w rodzinie.
 • Podejmowanie współpracy ze wszystkimi służbami powołanymi do pomocy rodzinom  – Policja, Kuratorzy Sądowi, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, Fundację, Stowarzyszenia.
 • Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 

 

 

Dział pomocy specjalistycznej

Ewa Lewandowska - Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej
email: elewandowska@opsbialoleka.waw.pl
tel. 22 300 20 45 wew. 60

Monika Kudelska – Psycholog
tel. 22 300 20 45 wew. 61,
kom. 723 242 292
email: mkudelska@opsbialoleka.waw.pl

Maria Beata Kowalska – Specjalista pracy socjalnej
tel. 22 300 20 45 wew. 57,
kom. 723 247 811
email: bkowalska@opsbialoleka.waw.pl

Monika Kuś – Starszy Specjalista pracy socjalnej
tel. 22 300 20 45 wew. 58,
kom. 723 247 817
email: mkus@opsbialoleka.waw.pl

Monika Ostrowska-Sarna – Specjalista pracy socjalnej
tel. 22 300 20 45 wew. 55,
kom. 780 703 082
email: mostrowska@opsbialoleka.waw.pl

Martyna Wróblewska – Specjalista pracy socjalnej
tel. 22 300 20 45 wew. 54,
kom. 723 247 821
email: mwroblewska@opsbialoleka.waw.pl

Ewelina Miłosz – Specjalista pracy socjalnej
tel. 22 300 20 45 wew. 56,
kom. 504 814 145
email: emilosz@opsbialoleka.waw.pl\

Beata Musiał – Pracownik Socjalny
tel. 22 300 20 45 wew. 52,
kom. 723 242 265
email: bmusial@opsbialoleka.waw.pl

Ilona Kowalska-Rybak – Pracownik Socjalny
tel. 22 300 20 45 wew. 57,
kom. 723 242 229
email: irybak@opsbialoleka.waw.pl

 

Co to jest przemoc domowa?

Przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: 

 • narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 • naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 • powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienia lub krzywdę, 
 • ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej, 
 • istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przemoc może dotyczyć zarówno osób dorosłych, jak i dzieci, które są wobec niej bezbronne. Może dotykać kobiet i mężczyzn w różnym wieku, osób zdrowych i chorych o różnym statusie społecznym i ekonomicznym.

Przemoc jest zjawiskiem egalitarnym – może zdarzyć się w życiu każdego człowieka.
 

Najczęstsze formy przemocy domowej:

 • Przemoc fizyczna: bicie, szarpanie, kopanie, duszenie, popychanie, obezwładnianie i inne. 
 • Przemoc psychiczna: izolowanie, wyzywanie, ośmieszanie, grożenie, krytykowanie, poniżanie i inne.
 • Przemoc seksualna: zmuszanie do obcowania płciowego, innych czynności seksualnych i inne. 
 • Przemoc ekonomiczna: niełożenie na utrzymanie osób, wobec których istnieje taki obowiązek, niezaspokajanie potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie i inne. 
 • Przemoc za pomocą środków komunikacji elektronicznej: wyzywanie, straszenie, poniżanie osoby w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie jej zdjęcia lub rejestrowanie filmów bez jej zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które ją obrażają lub ośmieszają i inne.
 • Inny rodzaj zachowań: zaniedbanie, niezaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych, psychicznych i innych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności lub wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków i inne.

Jeśli doświadczach przemocy lub jesteś jej świadkiem – zadzwoń!

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 

Zespół Interdyscyplinarny to platforma zrezszająca osoby reprezentujące instytucje i organizacje, których celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupy diagnostyczno-pomocowe, składające się ze specjalistów pracujących na rzecz rodzin doświadczających przemocy w rodzinie, w tym w ramach realizacji procedury Niebieskie Karty.
 
Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez:

 • Diagnozowanie problemu przemocy domowe na poziomie lokalnym. 
 • Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą  domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 • Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową. 
 • Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 • Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową. 
 • Monitorowanie procedury Niebieskie Karty, powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych
 • Kierowanie osób stosujących przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjna-edukacyjnych/ programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.  

Obsługę organizacyjno-techniczną  i finansową Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

Kontakt 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:

Ewa Lewandowska – Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy domowej dla Dzielnicy Białołęka mieści się w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 44 c; tel. 22 300 20 45 wew. 52
e-mail: zespol@opsbialoleka.waw.pl

Co to jest procedura Niebieskie Karty?

Są to różne działania podejmowane w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia stosowania przemocy domowej na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem procedury Niebieskie Karty jest zatrzymanie przemocy domowej i udzielenie pomocy i wsparcia Tobie i Twoim najbliższym. Na skutek wszczęcia procedury Niebieskie Karty informacja dotycząca Twojej sytuacji zostanie przekazana do grupy diagnostyczno-pomocowej. Więcej informacji na temat dalszych działań uzyskasz podczas spotkania z członkami tej grupy, na które zostaniesz zaproszona/(y). W trakcie procedury członkowie grupy będą kontaktować się także z osobą, która przemoc stosuje. W skład Grupy Roboczej wchodzą specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np. pracownik socjalny, funkcjonariusz Policji, pedagog/ psycholog szkoły do której uczęszczają dzieci, przedstawiciel KRPA, asystent rodziny.

Do wszczęcia procedury Niebieskie Karty uprawnieni są:

 • pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
 • funkcjonariusz Policji;
 • żołnierz Żandarmerii Wojskowej;
 • pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 • asystent rodziny;
 • nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
 • osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;
 • przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; Policji; oświaty; ochrony zdrowia; lub organizacji pozarządowych.

W ramach procedury grupa diagnostyczno-pomocowa: 

 • dokonuje oceny sytuacji domowej, potrzeb i zasobów osoby doznającej przemocy domowej oraz osoby stosującej przemoc domową; 
 • udziela pomocy osobie doznającej przemocy domowej; 
 • opracowuje indywidualny plan pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej i jej środowiska domowego, który zawiera propozycje działań pomocowych; 
 • podejmuje działania w stosunku do osoby stosującej przemoc domową w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań; 
 • przekazuje osobie stosującej przemoc domową informacje w szczególności o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej;
 • przekazuje osobie stosującej przemoc domową informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy domowej; 
 • wnioskuje do zespołu interdyscyplinarnego o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową; 
 • motywuje osobę stosującą przemoc domową do udziału w programach korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz programach psychologiczno terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową; 
 • przeprowadza z osobą stosującą przemoc domową rozmowę ukierunkowaną na wskazanie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków; 
 • rozstrzyga o braku zasadności podejmowania działań.

Procedura Niebieskie Karty prowadzona jest do momentu zatrzymania przemocy lub rozstrzygnięcia o bezzasadności jej realizacji. Procedura Niebieskie Karty może być zakończona tylko decyzją grupy diagnostyczno-pomocowej. Osoby dotknięte przemocą domową lub sprawcy przemocy nie decydują o zamknięciu procedury.

 

Dowiedz się więcej o przeciwdziałaniu przemocy w Warszawie