Seniorzy OPS Białołęka

Zdjęcie. Ręce starszej osoby

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oferuje kompleksową pomoc seniorom poprzez m.in. świadczenie zaawansowanej pracy socjalnej oraz zajęcia aktywizujące dla tej grupy społecznej. Stawiamy na indywidualne relacje i wieloaspektowe wsparcie, dostosowane do unikalnych potrzeb każdej osoby starszej. Dzięki naszym działaniom, seniorzy czują się docenieni, wspierani i aktywni w społeczności.

Aktywizacja i Integracja Seniorów

Dla nas ważne jest nie tylko wsparcie indywidualne, ale również integracja seniorów z lokalną społecznością. W ramach tego obszaru prowadzimy różnorodne inicjatywy, mające na celu stworzenie atmosfery akceptacji i wspólnoty.

Punk Cyfrowego Wsparcia Seniora

Godzinne konsultacyjne dla seniorów, gdzie mogą oni zdobyć umiejętności obsługi nowoczesnych technologii. Dzięki współpracy z doświadczonym instruktorem, nasi seniorzy uczą się korzystać z komputera, telefonu czy aparatu cyfrowego, co otwiera przed nimi nowe możliwości i pomaga utrzymać kontakt ze współczesnym światem.

Zajęcia Artystyczno-Manualne

W naszym ośrodku kreatywność nie zna wieku! Seniorzy mają okazję rozwijać swoje zdolności artystyczne i manualne poprzez zajęcia z malowania, rękodzieła czy tworzenia biżuterii. To nie tylko forma terapii, ale także sposób na aktywne spędzanie czasu.

Prowadzimy również takie zajęcia jak m.in.:

 • Warsztaty pamięci, warsztaty poetyckie.
 • Międzypokoleniowe spotkania okolicznościowe.
 • Spotkania organizacji senioralnych działających na terenie Dzielnicy Białołęka.

Wszystkie prowadzone przez nas działania są bezpłatne.

Ośrodek jest miejscem, w którym seniorzy mogą wspólnie i bezpiecznie spędzić czas biorąc udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i pasje, poprawiających sprawność oraz umożliwiających nawiązywanie relacji społecznych.

Usługi opiekuńcze

Dla kogo?

Usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn (np. niepełnosprawności) wymagają pomocy ze strony innych osób. Mogą być też być przyznane osobom wymagającym pomocy, a których rodzina (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, dzieci, wnuki, prawnuki) a także małżonek, z którym nie mieszka nie mogą takiej pomocy zapewnić. Osoba potrzebująca może skorzystać z usług opiekuńczych o charakterze:

 • Gospodarczym – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp.), opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • Specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji – dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem (pielęgniarka, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej).
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacja obejmują m.in. pomoc w pilnowaniu przyjmowania leków, zmianę opatrunków na zlecenie lekarza, zapobieganie odleżynom i oparzeniom.
 • Specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – obejmujących w swoim zakresie m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym m.in.:
  • motywowanie do aktywności, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, pielęgnację – jako wpieranie leczenia (pilnowanie przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych),
  • rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (m.in. stymulację rozwoju i kontaktów społecznych dziecka upośledzonego i autystycznego, współpracę ze specjalistami w celu wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług).

Zakres i wymiar usług opiekuńczych jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb klienta. Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny, którego celem jest ocena sytuacji życiowej i zdrowotnej klienta. Na podstawie zebranej dokumentacji ustala się formę, zakres i odpłatności za usługi. O przyznaniu pomocy w formie usług informuje decyzja, w której określa się zakres przyznanej pomocy, okres na który jest przyznana, a także wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wywiad środowiskowy przeprowadza się również u osób zobowiązanych do alimentacji.

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, których dochód przekracza kwotę określoną w wyżej cytowanej ustawie ponoszą wydatki za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r. (z póź. zm.)

Odpłatność za usługi opiekuńcze wzrasta wraz ze wzrostem dochodu.

W jakiej wysokości?

Stawka za jedną godzinę usług wynosi:

 • usługi opiekuńcze – 2,5% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 19,40 zł
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze – 3,5% kryterium – 27,16 zł
 • usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 66,87 zł

Zgodnie tekstem ujednoliconym  uchwały nr XXXVII/843/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 16.09.2004 z dn. 16.09.2004r.

Jak się ubiegać?

Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w Ośrodku – możliwe jest zgłoszenie telefoniczne.

Osoby wymagające pomocy w formie usług opiekuńczych składają wniosek, do którego dołączają następujące dokumenty:

 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające dochody osoby lub osób w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego,
 • dokumenty potwierdzające stałe miesięczne wydatki (np. czynsz, energia elektryczna, gaz, alimenty, wydatki związane z leczeniem),
 • dokument potwierdzający stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Dokumenty potwierdzające stan zdrowia

 • Osoby z orzeczoną I grupą inwalidzką, znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji przedstawiają orzeczenie właściwej komisji.
 • Inne osoby przedstawiają zaświadczenia lekarskie stwierdzające potrzebę udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych.
 • W przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych niezbędne jest skierowanie od lekarza specjalisty, natomiast przy specjalistycznych usługach dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowanie wystawia lekarz psychiatra.

 

Dowiedz się więcej o wsparciu dla warszawskich seniorów