Wsparcie finansowe i rzeczowe OPS Białołęka

Pracownicy socjalni i specjaliści zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy pomagają rodzinom lub osobom samotnym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

O jaką pomoc można się ubiegać?

Pracownicy socjalni są profesjonalistami od pomagania. Podczas rozmowy z rodziną lub osobą samotną mogą w zależności od sytuacji zaproponować odpowiedni do potrzeb osoby zgłaszającej rodzaj pomocy, w tym:

 1. Świadczenia finansowe
 2. Praca socjalna
 3. Poradnictwo
 4. Pomoc w formie usług
 5. Pomoc w formie gorącego posiłku
 6. Przeciwdziałanie przemocy
 7. Integracja społeczna i zawodowa
 8. Integracja kulturowa

Jeżeli z przyczyn zdrowotnych nie możecie Państwo spotkać się z pracownikiem socjalnym w siedzibie Ośrodka w celu złożenia wniosku o pomoc w dalszym ciągu możecie Państwo ubiegać się świadczenia z pomocy społecznej. Proszę skontaktować się z pracownikiem socjalnym obsługującym ulice, na której Państwo zamieszkujecie lub napisać za pośrednictwem epuap lub  emp@tia

Kto może otrzymać pomoc?

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • Osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł. zwan dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł., zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie; oraz  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc w formie pracy socjalnej udzielana jest bez względu kryterium dochodowe.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się przede wszystkim na podstawie następujących dokumentów:

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu);
 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
 • orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej;
 • orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy , składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów przychodu,
 • zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na społeczne oraz kosztów uzyskania przychodu;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
 • dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;
 • zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8;
 • zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12;
 • decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
 • oświadczenia o stanie majątkowym.

Co należy zrobić?

Proszę skontaktować się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym obsługującym ulicę, na której Pan/Pani zamieszkuje. Pracownik socjalny udzieli Panu/Pani wszelkich informacji dotyczących  ubiegania się o pomoc społeczną. 

Należy pamiętać, że świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek można złożyć osobiście w punkcie pierwszego kontaktu w siedzibie Ośrodka przy ul. Marywilskiej 44c. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub też za pośrednictwem epuap lub  emp@tia

 

Wzory dokumentów do pobrania:

 1. wniosek o pomoc
 2. druk zaświadczenia o zarobkach

 

Dowiedz się więcej o nieodpłatnej pomocy prawnej oferowanej w Warszawie