Deklaracja dostępności strony informacyjnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Białołęka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Zakładu Gospodarownia Nieruchomościami w dzielnicy Białołęka(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez: Fundacja Widzialni.org.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Marek Marjański
 • E-mail: biuro@zgnbialoleka.waw.pl
 • Telefon: +48228116859

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)


Dostępność architektoniczna


Sposób dojazdu

Budynek znajduje się w pobliżu skrzyżowania ulic Marywilskiej i Kupieckiej.

Dojścia piesze są od ulic Marywilskiej, Kupieckiej i Płochocińskiej. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej ani dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Żerań znajduje się w odległości ok.500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów oraz windy schodowej.

Najbliższe przystanki autobusowe:

 • Osiedle Marywilska 01- linie 126, 176, 314
 • Osiedle Marywilska 02 – linie 126, 176, 314
 • Marcelin 04 – linie 126, 314

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy wejściu głównym do budynku w odległości ok. 10 m.

Brak w okolicy postoju taksówek.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główne zadaszone wejście znajduje się w środkowej części. Wejście jest wyposażone w drzwi uchylne i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście po schodach, dojazd dla wózków po pochylni Dodatkowe wejście z znajduje się z tyłu budynku.
Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicami instytucji. Hol wejściowy jest przestronny, z kolumnami bez oznakowania dotykowego na posadzce. W budynku nie ma punktu informacyjnego. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkcie informacyjnym. Schody na wyższe kondygnacje znajdują się po lewej stronie.

Korytarze na piętrach są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Klatki schodowe są wydzielone drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Wejścia do pokoi oznakowane są i tabliczkami. Drzwi do pomieszczeń nie są wyposażone w kontrolę dostępu. Tablice informacyjne są zamontowane na ścianach korytarzy oraz klatce schodowej. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna klatka schodowa ewakuacyjna nie ma kontroli dostępu i jest dostępna od korytarza głównego. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne okrągłe poręcze oraz gumowe nakładki na krawędziach.

Budynek wyposażony jest w jedną windę z możliwością wykorzystania przez osobę na wózku. Oznakowanie przycisków płaskie, brak oznakowania brajlem.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępu do tłumacza PJM

Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością

Brak windy do celów ewakuacyjnych.